Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Διαβάστε υπο ποιές προυποθέσεις μπορούν να διαγραφούν τα χρέη σας προς το Δημόσιο !

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ- ΑΡΘΡΟ 82 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 "1. Χρέη γενικά προς το Δημόσιο μπορεί να διαγραφούν ολικά ή μερικά:

I. Με απόφαση της γνωμοδοτικής επιτροπής της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 2648/ 1998, εάν πρόκειται για συνολική βασική οφειλή του υποχρέου μέχρι "χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ".

 ΙΙ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής παροχής διευκολύνσεων του άρθρου 15 του Ν. 2648/1998, εάν πρόκειται για συνολική βασική οφειλή του υποχρέου πάνω από "χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ". Προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω διαγραφή των χρεών είναι αυτά να οφείλονται:...

LinkWithin